Informacje dla Gości ​​​​​​​

Arrival 27 09- 2023
Departure 28 09- 2023

§ 1.  Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „MAXYMILIAN *** Unique Hotel” w Kołobrzegu przy ul. M. Borzymowskiego 3-4, 78-100 Kołobrzeg
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Hotelu oraz zasady przebywania na terenie Hotelu.
 3. Regulamin udostępniony jest w recepcji głównej, informatorze w pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej Hotelu www.hotel-maxymilian.pl
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.

§ 2.  Doba hotelowa

 1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W przypadku pobytów grupowych dobra trwa od godziny 15:00 do godziny 09:00 dnia następnego.
 3. Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli Gość nie określił inaczej.
 4. Pokój można przekazywać lub udostępnić osobom trzecim, wyłącznie po ich wcześniejszym zameldowaniu i uzgodnieniu z recepcją Hotelu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji hotelowej do godziny 09.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Hotel uwzględni prośbę w miarę dostępności wolnych pokoi.

§ 3.  Usługi Hotelu

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel świadczy bezpłatne usługi między innymi w zakresie: :
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenia o wyznaczonej godzinie,
  3. przechowywania bagażu gości zameldowanych w Hotelu.

§ 4.  Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Hotel ma prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu  gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
 3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie 30% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji lub terminie wskazanym przez Hotel.
 4. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub też na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 7. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 10 dni. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu zaliczka nie zostanie zwrócona. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane dokonanie przedpłaty za pobyt za pośrednictwem systemu płatności online. Możliwość zmiany terminu* nawet na 2 dni przed przyjazdem.

* Zmiana terminu pobytu dotyczy tylko rezerwacji dokonanych bezpośrednio i jest możliwa na następujących zasadach:

 •  zgłoszenie chęci przesunięcia pobytu mailowo lub telefonicznie przynajmniej 2 dni przed przyjazdem
 • pobyt należy wykorzystać w ciągu roku licząc od dnia przyjazdu pierwotnej rezerwacji
 • jeżeli cena za pobyt w nowym terminie będzie wyższa Gość jest zobowiązany do dokonania dopłaty
 • jeżeli cena za pobyt w nowym terminie będzie niższa obowiązuje cena pobytu w pierwotnie wybranym terminie.

§ 5.  Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Hotel odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

§ 6.  Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 15. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania małoletnich.
 2. Za zgubienie karty-klucza do pokoju hotelowego pobierana jest opłata 20 zł.
 3. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Hotel może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 4. O zaistniałych szkodach powstałych w Hotelu należy niezwłocznie powiadomić recepcję Hotelu.
 5. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe.

§ 7.  Pokój

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 07.00. W przypadku rażących naruszeń ciszy nocnej Dyrekcja Hotelu może podjąć odpowiednie środki zaradcze.
 2. Produkty znajdujące się w minibarku są sprzedawane według stawek z cennika dostępnego
  w pokoju hotelowym. Woda mineralna dostępna poza mini barkiem jest wliczona w cenę pobytu.
 3. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 4. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 5. Zmianę ustawienia wyposażenia pokoju proszę uzgodnić z obsługą Hotelu.
 6. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie Hotelu.
 7. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
 9. Podczas opuszczania pokoju należy sprawdzić, czy drzwi zostały dokładnie zamknięte.
 10. Gość zobowiązuje się do dbania o pokój hotelowy i zgłaszania do recepcji wszystkich uszkodzeń lub zniszczeń przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu „Maxymilian” powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 8.  Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w Hotelu będą odsyłane na wskazany przez Gościa adres, po wcześniejszym  zamówieniu na koszt własny usługi kurierskiej.
 2. W przypadku braku dyspozycji, Hotel pozostawione rzeczy przechowuje przez 2 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 9.  Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 10. Postanowienia dodatkowe

 1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  W przypadku palenia w pokoju zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota  1.000zł, obejmująca czyszczenie pokoju. Ponownie upomnienie skutkować będzie podwyższeniem opłaty do 2.000 zł
 2. W Hotelu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
 3. W hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Zwraca się uwagę na odpowiedni strój w miejscach ogólnodostępnych. Płaszcze czy stroje kąpielowe prosimy nosić tylko w obrębie strefy Vital & Spa.
 5. Naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu Hotelu może skutkować naliczeniem kary w wysokości 200 zł.
 6. Administratorem danych osobowych Gości jest Prima Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu.
 7. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pokoju hotelowego.
 8. Gość, w każdym czasie, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz sprzeciwu przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gościa znajduje się na recepcji hotelu.
 10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym skontaktować można się za pomocą adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl

Zobacz pokoje w hotelu maxymilian***

Show on the map